home  |  formularz kontaktowy
Oferta


Termostaty wodno-olejowe Olej do 250°C Olej do 360°C Płyn termostatujący
THERMIA B

Olej grzewczy do 250 °C
Pojemność beczki: 20 litrów

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bursztynowa
Zapach: charakterystyczny zapach oleju
 

DANE TECHNICZNE

Wartość pH:
Brak danych
Prężność par w 20°C: < 0,5 Pa (wartość oczekiwana)
Początek wrzenia: > 280°C (wartość oczekiwana)
Rozpuszczalność w wodzie w 20°C: Pomijalna
Gęstość w 15°C: 868 kg/m3
Temperatura zapłonu: 230°C (COC)
Granica wybuchowości - górna:
- dolna:
10% obj.
1% obj.
Temperatura samozapłonu: > 320°C (wartość oczekiwana)
Lepkość kinematyczna w 20°C: 64 mm3/s
Gęstość par (dla powietrza = 1): > 1 w 20°C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
log Pow > 6 (wartość oczekiwana)
Temperatura płynięcia:
-15°C


projekt: sileer*design studio
© Copyright 2007 by Tool-Temp Polska.